Book of Stories Vol. 4: Vocabulary

Snakes and Bladders
Letters from X. Crying
I Am The Machine
From the Grave to the Cradle
Frying Pan, Meet Fire
WWW, p.1
Uno Glasso Beero
Front Row Seat To Murder
Candy Goes
The Gorilla Suit Years
Letters from X. On a Dream Come True
I Got You Under My Skin
For the Love of Nubbins
My Grandfather’s War
Finding Izzy
Dishwasher Pete: Restaurant B
Grand Gestures
A Thousand Marbles
Don Curry Vs. The Oldest Tree in the World
Dear Ann
The Farting Chimp
Smoke: It’s Just a Cigar
St. Pat’s Day (Finding My Religion)
Boiler Room Tony
Letters from X. Weird Things
Urine Trouble
Lawnchair Larry
My Wife’s Next Husband
Toys R Doomed
This Waiter Is No More
(All We Are Saying Is) Give Pupfish a Chance
Washing of the Water
All Tomorrow’s Parties
One Meal Is Enough For All Of Us
The Giant Moving Sale
Why I Don’t Like to Cuddle
The Red Balloon
My Dad’s Last Haircut
A Cabbie’s Story
Hey Joe Where You Goin’ With That ...
Pretty in Pink
Oh This Wedding
How I Worked At Domino’s and Hated It
Up Against Arome
The Girl Who Hits the Lines
I’m a Fruit, Hear Me Roar
The Forces of Neat and Messy
Mothers’ Little Helpers
People vs Subway Fare
The Big Audrey Blow-Off
Dirty Old Van
A Mexican Stand-Off
Have No Car, Will Not Travel
And That’s How I Plan On Leaving
The Hardest Sell Of All
Give Me A Go-Getter At 13
There Should Be Blood
A Very Very Very Fine House
Roommate From Hell
Who’s Random Guy?
Rusty Old German
Sorry, Mom
We Need To Talk About Kyle
Boy Meets Girl
Mold
Sweet Home, Indiana
Desperado
College-Me-Not
Oh, Albuquerque
October 31, 1996, Cambridge

1. Snakes and Bladders

nothing but advice nic než samé rady
come to think of it když nad tím tak přemýšlím, ...
* assess ohodnotit
break in vloupat se někam
* spider monkey malá opička
outfit obleček
* plonk down (nedbale) hodit / položit (na stůl etc)
torn rozpolcený
pigtails copy (z vlasů)
shoplift krást v obchodě
avoid vyhnout se něčemu
* python krajta
he was furious zuřil
frantically zběsile
royally pissed off pekelně nasraný
* track st sledovat zrakem
* sink zde: zabořit (zuby do)
hang on for dear life držet se jako klíště
* out of sheer shock z čirého šoku
I took my sweet time nijak jsem nespěchal, dával jsem si načas
* ain't isn't / aren't / am not
this one is a keeper tuhle si nechám

2. Letters From X. Crying


chew sb out seřvat, sjet
* B.C. British Columbia
casually mention mezi řečí zmínit
* slurpee ledová tříšť
or something to that effect nebo něco v tom smyslu
rip off urvat, utrhnout
stroke sb's hair hladit po vlasech
take off odejít
it makes my blood boil to mě berou všichni čerti

3. I Am The Machine


sweet! super!
phone it in odbýt to (neudělat pořádně)
stick around neodcházet, zůstat poblíž
minor zde: druhý obor (na vysoké škole)
the Mob mafie
mobster mafián
interact with sb komunikovat, stýkat se
* engage sb zapojit, zaangažovat
he's bad news s ním budou jenom problémy
thug násilník, gorila
wifebeater nátělník
track pants tepláky
size sb up změřit si pohledem
that’s the extent of it a tím to končí / a víc toho není
on the strength of that a jen na základě toho
every now and then čas od času, semtam
field trip exkurze
boundaries mantinely, hranice
that's it a tím to hasne, to je všechno
steady supply stálý přísun
I was like a kid in a candy store byl jsem u vytržení (nevěděl jsem kam dřív)
conductor průvodčí
* pay one's respects jít se poklonit
* I shit/kid you not a to nekecám
* band páska, pásek
shot štamprla, panák
play along neprotestovat (dělat, co se od vás očekává)
* pound zde: bouchat/vlomit (do sebe alkohol)
the place is packed je tam narváno
don't mess with them na ně bacha, s nimi si nezahrávej
* chaperone dělat garde, dohlížet na
this is bullshit tohle je neskutečné! (negat.)
take a sip of st trochu se něčeho napít
slam the door třísknout dveřmi
* shit got real přestala to být sranda, začalo tóčo
sure enough a fakt že jo, ...
stumble potácet se
hammered zlitý, ožralý
sober up vystřízlivět
you're screwed a jsi v prdeli
* wave st off mávnout rukou nad
I got it covered to mám pod kontrolou
* pull in vjet někam (auto, vlak)
right off the bat hned zkraje
and sure enough a fakt že jo, ... / a taky že jo, ...
he was unfazed s ním to ani nehlo
you’ll get busted chytnou tě / to ti neprojde
* hash hašiš
I understand that... podle mých informací ...
* we hit a strip club vyrazili jsme na striptýz
we had a blast parádně jsme se bavili, bylo to super
shitfaced ožralý
call the shots mít hlavní slovo / rozhodovat
giggle mít záchvat smíchu, chichotat se
wasted úplně našrot

4. From The Grave To The Cradle


that’s neither here nor there ale ani nevím, proč to vůbec zmiňuju
you don’t have to rub it in sypat sůl do ran
one thing at a time postupně / po jednom
over time postupem času
that made it even tím se to srovnalo/vyrovnalo
mumble mumlat (si)
tap poklepat
stutter koktat
blush červenat se
I was tripping over words zajíkávat se
on a whim z náhlého popudu

5. Frying Pan, Meet Fire


what have you been up to? co u tebe nového?
here's the scoop nejpodstatnější informace je ta, že / když to shrnu, ...
it's par for the course to není nic mimořádného (to odpovídá)
* bill collector výběrčí dluhů
they are on my ass nenechají mě na pokoji, furt mě otravují
shitload spousta
blow sb off odbýt, odpálkovat, vykašlat se na
he's flat broke nemá ani haléř, je úplně bez peněz
sew it up sešij to
throw me a bone aspoň něco málo mi přihrej
every now and then čas od času, občas, semtam
hound sb (neustále) pronásledovat
glove box přihrádka v autě
duct tape kobercová páska
* crank up the heat vyhnat teplotu nahoru
10 degrees cca -10 Celsia
spring st on sb vybalit znenadání na někoho (informaci)
for good measure a aby toho nebylo málo
cluttered zapráskané, plné bordelu
wear and tear opotřebení
by the month měsíc co měsíc (se to mění)
* peel off odloupnout (se)
change of scenery změna prostředí
* want ads inzerát hledá se
hassle otrava, prudit
ordinarily za normálních okolností
you're cramping my style s tebou nemůžu dělat nic co bych chtěl (brzdíš v rozletu)
make an adjustment provést úpravy, pozměnit
* crumbs drobky
I'm in a tough spot jsem v prekérní situaci
bail sb out dostat z bryndy
you'd make a great defender byl by z tebe skvělý obránce
hem and haw něco mumlat, nechtět se vyjádřit
squeeze mačkat
(pussy-)whipped pod pantoflem
jackass trouba, pitomec
I want to be footloose and fancy-free chci si dělat co se mi zachce kdykoli se mi bude chtít
for what it's worth, I like it pokud tě zajímá můj názor, mně se to líbilo
you did all right by me vůči mně ses vždycky choval férově
she's bummed pokazilo jí to náladu, je z toho rozmrzelá
it's dead in the water je po tom jak po žabě, z toho už nic nebude
something to fall back on něco v záloze, záložní plán
if it goes south pokud to půjde do kytek / pokud se to pokazí
he takes you for granted vůbec si tě neváží
a curveball nečekaná událost
I didn’t see it coming zaskočilo mě to
they’re circling the drain mají na kahánku / melou z posledního
turn sb down odmítnout
the wheels came off všechno se začalo hroutit
so much for that plan tolik k plánu (tímto končí)
we want one more shot at it chceme to ještě jednou zkusit
on my behalf mým jménem
any leads? nějaké tipy? (kde ji hledat)
* main drag hlavní tah (silnice)
on both counts v obou bodech (např. obžaloby)
trade up vyměnit za lepší model
you’re spinning your wheels točíš se na místě (nikam se neposouváš)
don't get me started on... o tom mně ani nemluv (jenom se naštvu)
beggars can't be choosers teď si zrovna nemůžu/eš/- moc vybírat
a tight budget napnutý rozpočet
it has one thing going for it má to ale jednu výhodu
that's a ... in my book já to osobně považuju za ...
brag chlubit se, chvástat se
that's beneath me to je pod mou úroveň
* dried-up old bat stará babka
* get the hell out of Dodge rychle vypadněme dokud to ještě jde
downer deprimující věc / jedinec (škarohlíd)
* put a twist on st překroutit, posunout význam
he put a little twist on it trochu si s tím pohrál (pozměnil to)
I’m putting my feelers out zkusím se poptat / pozjišťuju to
we’re on the lookout for st čekáme, jestli se nenaskytne
all things considered, ... celkem vzato
glue st lepit, přilepit
we're just putting out fires jenom hasíme požáry (nic netvoříme)
it's such a pain in the ass strašná otrava / opruz
freeloader přiživník
it's a losing proposition to nemůže vyjít
as a last resort jako poslední možnost (krajní volba)
take the plunge vrhnout se do toho (po hlavě)
* it fell in my lap spadlo mi to do klína
they were all over it nemohli se toho nabažit
I'd drop it in a heartbeat bez váhání bych se toho zbavil
* move to greener pastures jít za lepším
for the time being prozatím
suck it up and ... furt nebrblej a ...
count your blessings uvědom si, jak dobře se máš
..., for better or worse a uvidíme, co z toho bude

6. WWW, p.1


call me on my shit řekni mi, když dělám něco, co se ti nelíbí
you always humor her ustupuješ jí / jsi na ni moc hodný
don’t let them get away with it nesmíš dopustit, aby jim to prošlo
we got sloppy začali jsme to flákat
he’s so full of himself namyšlený / nameděný
unbearable nesnesitelné
put him on the spot donuť ho na to odpovědět / zatlač na něj
are you hitting on me? snažíš se mě sbalit?
you have a good woman on your hands máš po svém boku
it just cracks me up to mě vždycky hrozně pobaví
the joke fell flat vtip nevyzněl / nikdo se nesmál
* a molar stolička (zub)
for years on end celé roky / roky a roky
we dined together večeřeli / obědvali jsme spolu
sappy sentimentální / trapné
cut it out nechej toho
I usually go off on a tangent pustím se do dlouhého výkladu
you fill in the blanks zbytek si tak nějak domyslíš
a burden na obtíž / přítěž
brownie points plusové bodíky
it goes a long way hodně to pomůže
we got a little carried away nechali jsme se strhnout / neukočírovali jsme to
* a restraining order (soudní) zákaz se k někomu přibližovat
just play along neprotestuj / dělej, co se od tebe čeká
what’s his reasoning? jaká úvaha k tomu vedla / jak uvažoval?
it’s wearing off přestává to působit / brzo to vyprchá
it’ll blow over to se přežene / to přejde
I’ll get to the bottom of it přijdu tomu na kloub
it’s my go-to move první, co mě napadne / co automaticky udělám
make a move musíš něco podniknout / udělej první krok
she’s pushing back ona se nedá / brání se
that’s your get-out-of-jail-free card díky tomu ti všechno projde
just saying to jen tak na okraj

7. Uno Glasso Beero


as far as I'm concerned, ... z mého pohledu, pro mě
currency měna
whereabouts místo, kde se nachází
master st dokonale zvládnout
venture odvážit se někam
it's unnerving z toho jsem na prášky / nervy
windscreen wipers stěrače
whine naříkat, stěžovat si
cheap lakomý
* choked with traffic ucpaný auty
pothole díry ve vozovce
six feet cca 180cm
if it wasn't for you nebýt tebe
credit where it’s due no holt, kdo umí, umí (to se mu nedá vzít)
let alone natož
pull up zastavit někde (autem)
she took up Spanish začala se španělštinou
have a good grasp of st mít zmáknuté
* address sb oslovit
I got myself all worked up rozčilil jsem se (vlastním přičiněním)
she clams up zavře se sama do sebe a přestane komunikovat
* gender rod (mužský / ženský)
mispronounce špatně vyslovit
clam up zavřít se do sebe, uzavřít se, přestat komunikovat
* yammer away klábosit ostošest
* dreadful strašlivý
* no … whatsoever ani náznak
asset plusová položka, přínos
* stoop to do st snížit se k
while it lasts dokud ta možnost existuje
there’s a margarita with my name on it mají tam pro mě přichystanou

8. Front Row Seat To Murder


I bonded with her sblížily jsme se
we are having a blast skvěle se bavíme
granted, he’s not … uznávám, že / je sice pravda, že
nowhere near as smart ani zdaleka tak chytrý
* you’ll whup my ass dáš mi co proto / nandáš mi to
enjoy it while it lasts užívej si toho, nepotrvá to navěky
I’m in awe of her jsem z ní úplně paf (nadšená)
same old same old pořád stejné / nic nového
I got dumped dostala jsem kopačky
hang on to her té se nezbavuj
you’re not all that zas taková sláva to není
dig deep zaber
* scrounge something up zkus něco vylovit
I did it on your say-so z tvého popudu / na tvůj příkaz
in for a penny, in for a pound když už, tak už
he keyed our car objel nám auto klíčem
* wipe out the bloodline zlikvidovat veškerou pokrevní přízeň
down the road někdy časem
strangle uškrtit
a front row seat nejlepší sedadlo

9. Candy Goes


set some boundaries nastavit si mantinely
disobedient neposlušný
he got away with it prošlo mu to
act out zlobit / být neposlušný / vyvádět
mouth off paštěkovat / odmlouvat
there will be hell to pay to si mě nepřej / přijdou tresty
laid-back pohodový
make your bed ustel si
crayon pastelka
we never followed through on it nedotáhli jsme to do konce
I got found out odhalili mě
* it was filled to the brim naplněno až po okraj
you can’t go back on your word porušit dané slovo
don’t let on how ... nedej najevo, jak

10. The Gorilla Suit Years


rent a room pronajmout si místnost
as far as I could tell z mého pohledu / pokud to dokážu posoudit
the sight of a pool pohled na bazén
kiddie pool dětský bazének
* land a job získat zaměstnání
crew zde: pracovní skupina
fizzle out vyšumět
degrading ponižující
undergraduate vysokoškolák
I was hung over měl jsem kocovinu
pass st on poslat dál
* stall zde: chcípnout
* downshift podřadit
* on the roll za pochodu
tip dýško
can plechovka
it never occurred to me nikdy mě ani nenapadlo
in particular především pak
spot st zpozorovat, zahlédnout
waist pas (část těla)
* teeter potácet se, balancovat
tranquilizer sedativum
* dart šipka
* douse polít
* holler volat
* scramble drápat se, škrabat se
turn st down odmítnout
hold on to st ponechat si
dignity důstojnost
humiliation ponížení
I cringed přišlo mi to strašně trapné
you have come a long way udělals ohromný pokrok (od posledně)
take st for granted nevážit si něčeho, brát jako samozřejmost

11. Letters from X. On a Dream Come True


* Lakers LA Lakers (NBA basketball team)
stroll procházet se (v klidu, pomalu)
* boardwalk dřevěná promenáda u pláže
* slump poklesnout
badass drsňácký
* cone zde: kornout
* jerk škubnout, trhnout
bleachers tribuny (nekryté)
* lesser menší, druhořadý
sub náhradník, nahradit (střídat)
* hoop obruč
* be in awe of st mít posvátnou úctu k
I admire his nerve obdivuju, jakou má drzost / odvahu
* whack sb třísknout, bouchnout

12. I Got You Under My Skin


lay people laici / laikové
* a bump boule / otok
a bunk bed patrová postel
a hose hadice / trubička
wriggle kroutit sebou / vrtět sebou
* a maggot červ
* botfly střeček
grab on to it chytnout se toho
glue přilepit
have all the bases covered pojistit si všechny eventuality
it grosses people out lidem se z toho zvedá kufr/žaludek
it’s a badge of honor lidi se tím naopak chlubí
a rite of passage tím si člověk musí projít
* yank it out vyškubnout to
he knew better than to ... měl dost rozumu na to, aby ne-
it’ll blow your mind z toho budeš úplně paf
he rubbed his head promnul si / třel si
* a lump bulka / hrudka
it’s a bummer to je blbé / to je škoda

13. For the Love of Nubbins


stroll around pomalu se procházet
you’ll be reassigned to st přeřadí tě / převelí tě
it creeps us out z toho máme husí kůži / příčí se nám to
* weighted zatížené
they need to be vetted prověřit je / projít prověrkou
a diaper plenka
quote unquote takříkajíc / jak se říká
she likes to socialize ráda chodí do společnosti / je společenská
* it got molded together svařilo se to dohromady
* flippers ploutve
curly kudrnaté / vlnité
in no time během chvilinky
a cupboard kredenc
you have a knack for it máš na to talent
tumble down the stairs kutálet se ze schodů
they were making out olizovali se / muchlovali se / plazili se po sobě
we’ll go along with it neprotestovali jsme
* burp říhnout si
* gasp zalapat po dechu
spoiled rozmazlený
he threw a fit ztropil povyk / dostal záchvat vzteku
you dropped the ball there tos podělal
I stopped (dead) in my tracks ztuhnul jsem (na místě jsem se zastavil)
you’re putting me on the spot tlačíš na mě / nutíš mě vyjádřit se
it works like a charm funguje to dokonale
she really took to me oblíbila si mě
when I spotted her zpozoroval / spatřil
reconsider znovu zvážit / přehodnotit
we’re all out už nám došly / už žádné nemáme
we are savoring it vychutnáváme si to
run for the hills vzít nohy na ramena; zdrhnout
determined odhodlaný; pevně rozhodnutý
a rocking chair houpací křeslo
in my lap v klíně
his highlight reel výběr nejlepších momentů
twisted pokroucený
I did a double take nevěřícně jsem
that won’t fly to neprojde / to by nešlo
she lies through her teeth lže, jako když tiskne
bounce poskakovat; pohupovat se
* flail lítat na všechny strany

14. My Grandfather’s War


they patched me up dali mě dokupy; nějak mě poslepovali
out of the blue zničehonic
* a holster pouzdro na pistoli
stumble potácet se
a big chunk of st velký kus
* clasp sevřít
sew sešít
at an angle šikmo (ne do pravého úhlu)
* a scab strup
he has some sway má tam nějaké slovo (vliv)
quit pestering me přestaň mě s tím pořád otravovat
* it’s a stone’s throw away je to co by kamenem dohodil
* cargo náklad
an intersection křižovatka
* an outhouse venkovní záchod
taking care of business provádí úkon
* he yanked up his pants vytáhl si gatě
* we were doing jumping jacks poskakovali jsme (a mávali rukama)
* strap it on přivaž to na sebe (popruhy)

15. Finding Izzy


I haven't heard from her ještě se mi neozvala
text sms, poslat sms
break the ice prolomit ledy (a začít komunikaci)
whine naříkat, stěžovat si
cut her some slack nebuď na ni tak přísná / náročná
it wears me down unavuje mě to
scarf šátek, šála
ambush sb přepadnout (nečekaně konfrontovat)
stick around neodcházet
catch sb off guard zaskočit (překvapit)
self-assured sebevědomý (pozit.)
blow sb off odbýt, odpálkovat
* evaporate vypařit se, vyprchat
obnoxious nesnesitelný, protivný
* sullen věčně rozmrzelý, protivný
brat spratek
don't beat yourself up nedávej si to za vinu, nic si nevyčítej
I should have seen it coming měla jsem to tušit / očekávat
don't get your hopes up nedělej si moc naděje
reach out to sb nakontaktovat, ozvat se někomu (s prosbou)
* take it in vstřebat

16. Dishwasher Pete: Restaurant B


she's angling for my job všemožně se snaží dostat na moje místo
* gig zde: práce, zaměstnání
* drift pomalu se sunout, směřovat, táhnout, nechat se unášet
diner bufet, malá restaurace
* cramped stísněné
* operation zde: podnik, firma
* dish machine myčka (dishwasher)
antique starožitnost
* splash šplíchat, cákat
* tepid vlažný
rave about st nadšeně básnit o
* form over function vzhled je důležitější než užitná hodnota
why rock the boat? proč dělat zbytečné problémy?
we're in this for the long haul tohle je běh na dlouhou trať
make noises ozývat se (se stížnostmi)
pitcher džbán
* cockroach šváb
they have their run of the place řídí to tady, jak se jim zlíbí (mají to tady pod palcem)
not on my watch za mě k tomu nedojde, já tomu budu bránit ze všech sil
overhaul st udělat generálku, důkladně opravit
don’t let it slide neměl bys nad tím mávnout rukou
speak up ozvat se (proti něčemu)
make waves vířit vodu, vyvolávat problémy
work st out přijít na řešení, něco vymyslet
make amends odčinit
apron zástěra
bluprints plány (stavební)
makeshift provizorní
counter pult
* prep cook asistent kuchaře
neglect st zanedbávat
brush st off odbýt, mávnout rukou nad
crummy mizerný, druhořadý
get on with it pustit se do práce
stroll procházet se (v klidu)
* rats make for nice... z krys bývají hezké...
there were no distractions nic nás tam nerozptylovalo
glance at st krátce se podívat na
she was appalled byla zděšená, zhrozila se
concern znepokojení, obavy
casual attitude ležérní přístup
there have been three sightings zatím jej spatřili třikrát
distinguish st from st odlišit od

17. Grand Gestures


talk about cheapskates tomu říkám lakomec
a knight in shining armor rytíř na bílém koni
he’ll buy it hook line and sinker ten to sežere i s navijákem
a convertible kabriolet
I hit the jackpot s ním jsem to vyhrála
that’s a bummer to je blbé, to je škoda
he’s having an affair má ženskou
it came out of left field vůbec jsem to nečekala
it threw me for a loop rozhodilo mě to
my mind is racing hlava mi šrotuje
it’s glued to the floor přilepené k podlaze
we can work it out něco vymyslíme; přijdeme na řešení

18. A Thousand Marbles


garden shed šopa
* ham radio amatérské rádio
come across st narazit na (náhodou)
* marble zde: skleněnka
I was intrigued zaujalo mě to
it's a shame that je blbé/škoda, že...
a young fellow mladý člověk
make ends meet vyjít s penězi
and that was it a tím to haslo
too bad škoda, že
dance recital besídka (školní)
whatever it takes ať se děje co se děje / za každou cenu
perspective pohled na věc
on average v průměru
multiply vynásobit
round st up shromáždit
get your priorities straight ujasnit si co je opravdu důležité
we can all use that to by se nám hodilo všem
* on the band na stejném pásmu (vlnovém)
* sign off odhlásit se
* bring st on způsobit něco, vést k něčemu

19. Don Curry Vs. The Oldest Tree in the World


* a graduate student postgraduální student
width šířka
* spacing mezery mezi
* a trunk zde: kmen stromu
clockwise po směru hodinových ručiček
not just any old drill ne jen tak ledajaká vrtačka
custom-made na míru / speciálně vyrobená
it’s dead in the water z toho už nic nebude
he’s bummed má zkaženou náladu
schlep plahočit se
* a knot zde: suk ve dřevě
* a cross section průřez; příčný řez
a magnifying glass lupa
have a heart-to-heart mít důvěrný rozhovor
when it rears its ugly head zase zjeví; objeví na scéně (něco nemilého)
fragile křehký
* the hull of a ship trup lodi
unassuming skromný; neokázalý
it’s curtains for them tím pádem končí
people are up in arms lidi protestují
* salt flats solné pláně
they are hounding me nahání mě; pronásledují mě
it’s a sore spot with her je to pro ni citlivé téma
he ambushed me přepadl mě tam (nečekaně)
they keep hassling me pořád mě otravují; nenechají mě na pokoji
you’ll never live it down téhle skvrny na pověsti se už nezbavíš
people take shots at me lidi se do mě naváží; útočí na mě

20. Dear Ann


take the high road povýšit se nad to / nebýt malicherný
let it slide nech to být / neřeš to
just enough to get by dost na to, aby člověk nějak přežil
wobbly vratké
* a collar obojek
pinch štípnout
stomp zadupat
a sourpuss zapšklý člověk / uškňura
he’ll come around on obrátí (změní názor)
wrinkly vrásčitý
cut ties přesekat vazby
give him a taste of his own medicine ať sám vidí, jaké to je
I’m balding plešatím
the jig is up už se ani nesnaž (už jsme tě prokoukli)
crumble hroutit se; drolit se
just own it nestyď se za to; buď na to hrdý
inconsiderate neohleduplný
he’s just oblivious nevnímá, co se kolem něj děje
let’s pry it off musíme to vypáčit
we just jammed it in there prostě jsme to tam nacpali/narvali
the best course of action is to nejlepší postup je ten, že
a recurring dream sen, který se člověku vrací
he got cold feet vyměkl / ztratil odvahu
it’s par for the course to k tomu patří / tak to bývá
reevaluate přehodnotit / znovu vyhodnotit

21. The Farting Chimp


suburbs předměstí
swerve strhnout řízení, prudce zahnout
roll one's eyes protočit panenky (obrátit oči v sloup)
lean against st opírat se o
gather shromáždit (se)
at/behind the wheel za volantem
* despite appearances možná to tak nevypadá, ale
pushover měkota, padavka, slaboch
wobble kymácet se, viklat se
breathalyzer balonek (dechová zkouška)
shrug pokrčit rameny
get worked up rozčílit se
bare hands holé ruce
glance at st pohlédnout na (krátce)
that's off the table to padá (tato možnost nepřichází v úvahu)
it's a no-win situation žádné řešení není dobré
it dawned on me that pomalu mi došlo, že...
let sb off the hook nepotrestat
you got away with it prošlo ti to
lethal zabijácký, smrtící
* ape lidoop, opice
pull sb's leg tahat za nos
turn sb down cold z fleku odmítnout
make st up vymyslet si
chew sb out seřvat
* goof on sb dělat si prdel z
knock it off přestaň s tím, nechej toho
we're getting nowhere (fast) tohle vůbec nikam nevede
undermine st házet klacky pod nohy
egg sb on povzbuzovat
take a shot at st něco zkusit (třeba to vyjde)
* wreak havoc způsobit spoušť
get even with sb / settle the score srovnat účty
don't mess with them bacha na ně, nezahrávej si s nimi, radši je nechej na pokoji
start toward st vyrazit směrem k
he's up to something má něco za lubem
diaper plenka
vindictive pomstychtivý
* be hellbent on st pevně rozhodnutý (umíněný) něco provést
glare at sb zlostně se dívat na
he got what was coming to him zasloužil si to, koledoval si o to
and then some plus něco málo navíc, návdavkem
this proves me right tohle dokazuje, že jsem se nemýlil
wrap st up ukončit, zabalit
gear věci (na něco), vybavení
rip st trhat, roztrhat
give sb the finger vystrčit prostředníček na
fart prdnout si
cheer jásat, hlasitě povzbuzovat
I got back at him vrátit jsem mu to (oplatil)
sigh povzdechnout si
I didn't sign up for this tohle jsme si teda nedomluvili

22. Smoke: It’s Just a Cigar, Man


a dive (bar) pajza
* we’re whooping it up radostně hulákáme
* a whacked-out fella mimoň; cvok
you described it to a T popsals to přesně
we got word that doneslo se nám, že
* retail sales maloobchod
* siege obléhání
you tore it up roztrhal jsi to na kusy
* huff and puff zhluboka se nadechovat
you had me going there málem jsem ti na to skočil
she has a knack for … měla zvláštní talent na ...
it comes to five dollars vychází to na pět dolarů
in a nutshell abych to shrnul; krátce řečeno
a lot of good it will do you to ti opravdu moc pomůže (iron.)
* a speakeasy tajná nálevna (za prohibice)
soaked nasáklý
* hanky panky čachry; machinace
down the drain vyletělo to komínem; je to fuč
* square it with him srovnat účty
you’d better hang on to it radši to nevyhazuj; nechej si to
* buster zde: oslovení
credibility důvěryhodnost
* a twerp ňouma

23. St. Pat’s Day (Finding My Religion)


it drives people away lidi to odhání / odrazuje
snakes are creepy hadi nahání lidem hrůzu (husí kůži) / jsou eklhaft
good riddance dobře tak / chybět nikomu nebude
not by a long shot ani zdaleka ne
* Mardi Gras oslavy masopustu v New Orleans
a parade průvod
you’re pushing your luck brzdi trochu / moc tlačíš na pilu
it’s still going strong pořád to tam šlape / jede naplno
a dormitory studentské koleje
get wasted ožrat se
blow off steam odreagovat se / vyblbnout se
hook up najít si partnera na jednu noc
a mug of beer krýgl
spill rozlít
puke poblít se
we take turns eating jíme na střídačku
slam/chug a beer hodit do sebe pivo
she leaned forward naklonila se dopředu
roar hučet, zařvat
a riot nepokoje / výtržnosti
stunned ohromený
look the other way dělat, že nevidím co se děje
what pushed you over the edge? co to zlomilo / co byla poslední kapka?
they couldn’t get a grip on things nemohli to dostat pod kontrolu
we cracked down on crime posvítili jsme si na / došlápli jsme / zatočili s
* the goose that lays the golden egg slepice, která snáší zlatá vejce
it can’t be helped nedá se nic dělat / musí to tak být
* I’m gonna drink myself silly opiju se do němoty
we were stumbling out potáceli jsme se ven
she tripped and fell over zakopla a spadla
he’s passed out vytuhl / ztratil vědomí
it’s wholesome fun neškodná/neurážlivá zábava
that just doesn’t do it for me mě to nebere/nebaví

24. Boiler Room Tony


come to hate st postupně začít nesnášet
insult urazit
give sb a dirty look škaredě se na někoho podívat
mean nepříjemný, zlý, nedobrý
big shot velké zvíře (přeneseně)
spineless bezpáteřný
have a field day mít pré, mít volné ruce
get along vycházet spolu (dobře)
it got to a point where zašlo to tak daleko, že...
join the party vstoupit do strany (politické)
career move kariérní postup
she never looked back a dál to už neřešila
misfortune neštěstí
speak one's mind říkat co si opravdu myslí
turn a blind eye to st odmítat vidět, zavírat oči před
fraud and dirt podvody a svinstvo
realize uvědomit si
hint naznačit
not give an inch neustoupit ani o krok
stubborn tvrdohlavý
defend obhajovat, bránit
underhanded podlý
convince sb otherwise přesvědčit o opaku
she snapped už to nesnesla (a vybuchla)
I can't take it anymore už to nesnesu
build up narůstat
it's time for you to put up or shut up tak už to udělej nebo o tom přestaň pořád žvanit
low pod úroveň
by then tou dobou už
figure st out přijít na něco, vykoumat
unless leda by, pokud ne
skip ahead přeskočit dopředu
make up usmířit se
she's anxious to meet me touží se se mnou setkat
strike up a conversation dát se do řeči
stare at st zírat na někoho
period tečka
on the fly za pochodu (improvizovaně)
keep tabs on sb zdálky monitorovat/pozorovat/dohlížet
they saw to it that postarali se, aby
in case pro případ že / kdyby náhodou
apply for a place in college hlásit se na výšku
either way tak či onak / každopádně
hassle otrava, pruda
boiler room kotelna
how on earth did you win? jak jsi proboha vyhrál?
put in a good word for sb (with sb) přimluvit se za
be in charge of st vést, řídit, mít na starosti
actual opravdový, skutečný
he's a quick study učí se (novým věcem) rychle
pick up the basics pochytit základy
it’s not rocket science žádná věda / to zvládne každý
it was smooth sailing šlo to úplně bez problémů
all told sečteno podtrženo
for the most part z větší části
complain stěžovat si
have a lot of spare time on one's hands mít k dispozici spoustu volného času
things were working out for me všecko mi vycházelo
you'd think člověk by si řekl, že...
screw up big time hrozně to podělat, udělat kiks
thick tlustý
I got hooked chytlo mě to / propadl jsem tomu
it got me fired kvůli tomu jsem dostal padáka
come across st narazit na
the gist of it podstata / jádro
thing is, ... jde o to, že...
apply upotřebit, uplatnit
attach připojit, připevnit
float plavat, vznášet se na hladině
be involved in st být zabraný do něčeho
they didn't see it coming vůbec to nečekali
meanwhile mezitím
want st badly moc něco chtít
be poolside být na kraji bazénu
wave mávat
referee rozhodčí
confused zmatený
funny thing was zvláštní bylo, že...
not just any old game ne jen tak ledasjaký zápas
it was a pretty big deal šlo tam docela o hodně, nebylo to nic zanedbatelného
swimsuit plavky
fancy fajnové
a hell of a way to docela šílený způsob jak
since zde: jelikož
sneak out potajmu odejít, vykrást se ven
lay low nevystrkovat hlavu / snažit se být nenápadný
you put me in a tough spot dostal jsi mě do těžké situace
gotta (hovor.) have to, must
I was relieved ulevilo se mi
not that I know of já o ničem takovém nevím (ale vyvrátit to nemůžu)

25. Letters from X. Weird Things


out of the blue zničehonic, zčistajasna
infant nemluvně
pass out ztratit vědomí
clear as day jako by se to stalo včera
it was bound to happen muselo se to stát / bylo to nevyhnutelné
no good will come of it z toho nic dobrého nevzejde
for what it’s worth osobně si myslím, že / je to jen můj názor, ale
chef šéfkuchař
have a grudge against sb mít pifku na, mít spadeno na, mít něco proti
badmouth sb pomlouvat

26. Urine Trouble


story has it that povídá se, že
debris trosky, suť
red flag výstražné znamení
skip out on vyhnout se (povinnosti)
* worker's comp pojištění pro případ pracovního úrazu
fender bender drobná autonehoda
mild mírný
bruise modřina
not if I can help it jen přes mou mrtvolu
lousy mizerný
* in and of itself samo o sobě
sneak around nenápadně se plížit
keep a low profile snažit se nevyčnívat
give off a vibe něco vyzařovat
come clean jít s pravdou ven
* intruder vetřelec
* it's frowned upon nevidí to tam rádi
the bottom line is podstatné ale je, že...
what you’re up to co máš za lubem / co tam provádíš
he was (w)racked with pain měl hrozné bolesti
given the circumstances vzhledem k okolnostem
be in good shape být na tom dobře (fyzicky)
groan sténat bolestí
do the paperwork vyplnit formuláře
* portable přenosný
pace back and forth pochodovat tam a zpátky
nurse’s station sesterna
shot zde: injekce
take off vydat se (pryč)
schmuck trdlo
inconvenience sb zatěžovat, obtěžovat (komplikovat život)
$10 in change deset dolarů v drobných
* interstate dálnice
unwind relaxovat
she perked up úplně ožila

27. Lawnchair Larry


* an Army surplus store army shop
* a weather balloon meteorologický balón
it struck a chord with me zapůsobilo to na mě / bylo mi to něčím blízké
I had my heart set on it hrozně jsem po tom toužil
let alone natož
that was a bummer to mě zamrzelo
chances were good that ... byla vysoká pravděpodobnost, že
just chilling / hanging out ne, nic neděláme
do the math spočítej si to
* what’s the diameter? jaký to má průměr?
let’s go all in pojďme do toho naplno
a crazy venture šílený podnik
I’m not sold on the idea zatím (jste) mě nepřesvědčili
will you chip in? budeš se na tom finančně podílet? / přispěješ?
* a jerry can kanystr
untie odvázat / rozvázat
* a BB gun vzduchovka (puška)
the shit hit the fan přišla pohroma / zhroutilo se to
it’s all on the up and up je to úplně poctivé / na férovku
he’s pretty laid-back je to pohodář
a glass-half-full kind of person optimista
let’s just roll with the punches budeme improvizovat (podle situace)
keep your wits about you hlavně nesmíš zpanikařit
he’s a goner je po něm / s ním je ámen
once you get your bearings jakmile se trochu zorientuješ
the authorities úřady
it slipped my mind vypadlo mi to z hlavy
my arm is getting numb přestávám cítit ruku
it was inevitable bylo to nevyhnutelné
power lines elektrické vedení
fry smažit
steer řídit (nasměrovat)
700lbs cca 320 kg
it’s dangling over my head houpe se mi to nad hlavou
I was taken into custody vzali mě do vazby
that’s as good an explanation as any lepší vysvětlení nevymyslíš
what did they charge you with? z čeho tě obvinili?
the charges will be dropped ta obvinění stáhnou
he ended up in the funny farm skončil v blázinci
a hiking trail turistická stezka
we were blindsided zaskočilo nás to
no one saw it coming nikdo to nečekal
he’s not exactly an open book tajnůstkář / moc se nesvěřuje
I didn’t follow through on it nezrealizoval jsem to / nechal to nedodělané

28. My Wife’s Next Husband


it could wind up being a good thing nakonec by to mohlo být plus
it’s bound to be nevyhnutelně to bude
* the scuttlebutt is that ... povídá se, že
* I would wager that ... vsadil bych se, že
* six flat přesně šest
in all likelihood s největší pravděpodobností
anyone with a passing knowledge of ... hrubé povědomí o / zběžně se orientuje
they were in the glove compartment byly v přihrádce (spolujezdce)
is it still under warranty? je to ještě v záruce?
it’s flawed vykazuje to nedostatky
jam-packed úplně plné / přeplněné
boorish křupanský
grumpy nabručený / protivný
in fact, I’m anything but všechno jiné, jen to ne
it keeps me on an even keel díky tomu jsem vyrovnaný
he can whip up a meal in minutes splichtí / uklohní / rychle vyrobí
it’s in the pantry je to ve spíži
* intestinal issues střevní problémy
the silver lining was that ... pozitivní na tom bylo, že / jedna dobrá věc z toho vzešla
* bowel movement vyměšování
we have established that ... ujasnili jsme si, že
* pork shoulder krkovice
he has a full head of hair má bohatou hřívu
she resents it štve ji to / leze jí to krkem
as opposed to what? ve srovnání s čím? / oproti čemu?
my posture mé držení těla
* droopy povislý
don’t swear nenadávejte / neklejte
* whoop-de-doo to je toho / se z toho nezblázni
a lateral move změna (ale nikoli zásadní, jen posun na stranu)
* veer stočit se / prudce změnit směr
* money, or lack thereof finance, případně jejich nedostatek
handy zručný / šikovný

29. Toys R Doomed


have a soft spot for sb mít slabost pro
blow sb off odbýt
glance at sb hodit očkem po
wink mrknout na
any day now každým dnem (brzy)
we go way back známe se už dlouho, jsme staří známí
face it, ... přiznej si, že ...
outgrow st vyrůst z něčeho (záliby)
keep up one's grades udržovat si dobrý prospěch
don't let him get away with it nesmíš dopustit, aby mu to prošlo
I'll see to it that... postarám se o to, aby ...
hang on to it nezbavuj se toho, nechej si to
your guess is as good as mine to já vůbec netuším
without a second thought bez rozmýšlení, bez váhání
let's agree to disagree na tom se asi neshodneme
we never get anywhere nikdy to k ničemu nevede

30. This Waiter Is No More


he's bad news s ním nepřijde nic dobrého
make a point of st zásadně něco dělat (zakládat si na tom, že)
deserve a (lucky) break zaslouží si trochu štěstíčka
he knows how to push my buttons on to na mě umí (ví jak mě vytočit, rozněžnit etc.)
I never get my way nikdy není po mém
against my better judgement i když jsem tušil, že bych neměl, přesto...
* grit one's teeth zatnout zuby
put up with st smířit se s něčím
talk sb up vychválit
put in a good word for sb přimluvit se za
give st a shot zkusit to, dát tomu šanci
he is nothing like you on je úplně jiný než ty
timewise z časového hlediska, co se týče času
I can't take that crap nenechám si takhle kálet na hlavu
tips zde: dýško, tringelt
slack off flákat se v práci
insult urážet
change one's ways začít se chovat úplně jinak (míněno lépe)
it's not my cup of tea to není nic pro mě
put in some work odvést svůj díl práce
after hours po práci
in my spare time ve svém volném čase
next to nothing v podstatě nic, skoro nic
work ethic (dobrá) pracovní morálka
mess up pokazit to, udělat kiks
point fingers hledat viníka
most likely s největší pravděpodobností
set sb straight napravit, ukázat správnou cestu (životní)
cheap lakomý
* you've got another think coming tak to se teda velice pleteš
sue sb žalovat (soudně)
* somewhere down the line časem (postupem času)
cut to the chase jít přímo k věci
cheat podvodník
flake nespolehlivý člověk
* he's a drain on our finances kvůli němu přicházíme o spoustu peněz
keep an eye on sb dohlížet na
* get wise zmoudřet, dostat rozum
shape up dát se dokupy, spravit se
he got a lucky break usmálo se na něj štěstí
troublemaker provokatér, rozvraceč
in terms of co se týče (z hlediska peněz/obchodu etc.)
wait tables dělat číšníka
make an effort snažit se, vynakládat úsilí
attitude přístup, postoj
spill rozlít
sloppy lajdácký, nepořádný
get a handle on st dostat do ruky, naučit se něco správně dělat
he got the order wrong popletl objednávku
bill účet
run up a tab udělat sekeru (v hospodě)
perk up probrat se, zbystřit, oživnout
mobsters mafiáni

31. (All We Are Saying Is) Give Pupfish a Chance


remote vzdálený
a diver potápěč
you’ll get electrocuted kopne tě proud
stumble aimlessly bezcílně se potácet
there were repercussions nezůstalo to bez následků
what’s the backstory? je tam nějaké pozadí / historie?
algae (vodní) řasy
* when do they breed? kdy se množí / kdy mají mladé?
a moron pitomec
a nuisance otravný člověk / otravná věc
you’ll come with — like hell I will půjdeš s námi — zapomeň
pry it out of my hands vyrvat/vypáčit mi to z rukou
they won’t like it one bit nebude se jim to ani trochu líbit
who are we up against? kdo je náš soupeř/protivník?
there’s surveillance footage existují záznamy kamer
you are trespassing jste na cizím pozemku
skinny dipping koupání bez plavek
* sway kymácet se / kývat se
I’m leaning against the wall opírám se o zeď
* scrape it off seškrábat to
we were outraged pobouřeni
they got away with it prošlo jim to (nebyli potrestáni)
you’ll wipe out a whole species zlikvidujete celý živočišný druh
I was assigned to the case přidělili mi ten případ
careerwise z kariérního hlediska / z pohledu kariéry
a classified ad inzerát
we’re genuinely sorry je nám to ryze líto
it was a slip-up přehmat / nedopatření
a lapse of judgment chyba v úsudku
he’s just showing off jenom se předváděl
addiction závislost
he spent years bouncing around bezcílně se potuloval
I did odd jobs různé brigádky / příležitostné práce
kick the habit zbavit se závislosti
I’ll clean up my act dám si život do pořádku
* a trailer home obytný přívěs
make excuses vymlouvat se
it was out of character for you k tobě se mi to nějak nehodilo
she makes light of everything všechno zlehčuje
stiff fines vysoké pokuty
everyone condemned it všichni to odsoudili
let’s throw the book at him napařme mu co nejvyšší trest
cut her some slack nebuď na ni tak přísný/náročný
hell if I know jak to mám jako vědět? / to netuším
* barbed wire ostnatý drát
an overreaction přehnaná reakce
take precautions učinit preventivní opatření

32. Washing Of The Water


a sissy slaboch / zbabělec
why are we racing into this? proč se do toho tak ženeme?
I dove in po hlavě jsem se tam vrhnul
unconscious v bezvědomí
paramedics záchranáři
we gave her CPR poskytli jsme jí první pomoc
a stretcher nosítka
file a report sepsat zprávu

33. All Tomorrow's Parties


figure skating krasobruslení
* champs championship
rink kluziště
* tape over st přehrát něčím jiným (na pásku)
contest soutěž
put sb off st odradit od, znechutit někomu něco
for good napořád, navždy
glued to the set přilepený k obrazovce
in advance předem
gorgeous úchvatný, nádherný
four days in a row čtyři dny za sebou
hit the town vyrazit do města (na tah)
cope zvládat to
annoying otravný
I never get to do that k tomu se nedostanu / nemám možnost to dělat
sleep late dospat se, prospat se

34. One Meal Is Enough For All Of Us


doze off odpadnout (usnout), zdřímnout si
* this is no laughing matter tohle je vážná věc
make a stand zaujmout jasné stanovisko
a poll průzkum veřejného mínění
a pole tyč
* duh (to je přece jasné)
don't hold your breath ještě se netěš
the butt of jokes předmět posměchu
I’m rusty úplně jsem z toho vypadla
for starters, ... zaprvé

35. The Giant Moving Sale


junk krámy, bordel
we bit the bullet and přemohli jsme se a ...
ad inzerát
* classifieds inzerce
it comes in handy when... hodí se to ve chvíli, kdy
* submit podat, odevzdat
pass away zemřít
knock st down zbourat
* come into the picture vstoupit na scénu
* carton krabice (na mléko etc.)
plain old (white) úplně obyčejná bílá
exaggerate přehánět
but only barely ale jen tak tak / zde: ale jen velmi málo
* mill around popocházet kolem, mísit se
hood kapota auta
antiques starožitnosti
you can’t tell the difference nepoznáte rozdíl
I felt overwhelmed bylo toho na mě nějak moc
fade postupně mizet
pro profík
* pick through st probírat se něčím
* make st out rozlišit (v dálce)
the shape I was in na to, v jakém jsem byl stavu
snap st up rychle si rozebrat, vykoupit
* platter podnos, tác
be out of place působit nepatřičně
taken aback zaražený
come across st narazit na něco
initial původní
she cut in front of me předběhla mě (ve frontě)
waltz in nakráčet (suverénně)
* clutch st pevně svírat
glare at st nasupeně se dívat na
exchange glances vyměnit si krátké pohledy / spiklenecky mrknout
why .. in the first place proč vůbec
I was an army brat rodič byl v armádě a pořád jsme se stěhovali
he gets stir crazy šije to s ním / potřebuje změnit prostředí
we are on borrowed time už přesluhujeme / už jsme tu moc dlouho

36. Why I Don’t Like To Cuddle


cuddle mazlit se / tulit se
drift off pomalu usnout
tell him to back off řekni mu, ať toho nechá
in my sophomore year ve druháku
picky vybíravý
shove strčit
you stood out to me vyčníval / lišil se od zbytku
* a sloppy haircut neupravený sestřih
she majored in math studoval matiku (jako svůj hlavní obor)
a dork ňouma / moula
he was hysterical byl strašně vtipný
cocky namyšlený
it will only take you so far má to jen omezený efekt / do cíle tě to nedovede
woo a lady dvořit se / namlouvat si
you’d do well to keep quiet doporučuju ti mlčet
funny beats smart je lepší když … než když
I was smitten okamžitě jsem se do něj zamilovala
no pun intended (myslím to) bez narážky
inseparable nerozlučná dvojka
play-fighting prali se, ale jen jako
it’s winding down už to tady pomalu končí
we snuggled up přitulit se
sleep got the better of me přemohl mě spánek
doze off zdřímnout si / odpadnout
sneeze kýchnout si
molest obtěžovat (sexuálně)
unhinged vyšinutý / pomatený
how it plays out k čemu to povede / co z toho vyleze
stumble potácet se
I rustled up some pancakes rychle jsem udělala pár lívanců
play it off like it’s a joke odbýt to jako vtip
cranky protivný / rozmrzelý
that was downright mean to bylo natvrdo hnusné
she gets defensive hned se ohradí / začne se hájit / naježí se
I tossed it in the sink hodil jsem to do dřezu
you stormed out vyřítil ses ven
it was a fluke byla to haluz / zde: to se jen tak blbě sešlo
he picks fights with people vyvolává bitky
she knew what buttons to push věděla přesně, co na (někoho) platí
you turned him against me poštval jsi jej proti mně
they came up empty nic je nenapadlo / s ničím nepřišli
just suck it up and ... zatni zuby a …
mid-sentence vprostřed věty
the story doesn’t have a point žádné ponaučení nenabízí / nic z toho nevyplývá
significant významný / značný
so I confronted him vyříkal jsem si to s ním / požádal jej o vysvětlení
wiggle vrtět / kroutit
snugly útulně / pohodlně

37. The Red Balloon


let go of it pusť to (přestaň to držet)
he patted me on the back poplácal mě po zádech
and here’s the kicker a úplný vrchol byl, že
it’s just a coincidence je to jen shoda náhod
let’s recap zkusme si to shrnout
and promptly forgot about it a okamžitě se mi to vykouřilo z hlavy
unlikely nepravděpodobný
the chances are slim je to málo pravděpodobné
the story checks out ověřil jsem si to a říká pravdu
pick holes in his arguments pátrat, co tam nesedí/nehraje
* fish it out of the hedge vylov/vytáhni to z živého plotu
mind-blowing šokující / úžasné
scrap that škrtni to (to už neplatí)
this was bound to happen bylo to nevyhnutelné / k tomu muselo dojít
we can/could use that to by se nám hodilo

38. My Dad’s Last Haircut


a cheapskate lakomec / škrťa
we caved in kapitulovali jsme / podvolili jsme se
he had a stroke měl infarkt
she passed away zemřela
I want to make something of myself chci to někam dotáhnout
you were thrilled byli jste nadšení
that’s an understatement to je slabé slovo
he’s crushed je zdrcený / úplně zničený
you made excuses for him omlouvala jsi ho
we’d had quite a lot to drink měli jsme popito
they are walking down the aisle kráčí uličkou
it’s intimidating jde z toho strach
he’s pretty low-key nenápadný / zdrženlivá
I’m kind of laid-back jsem pohodář / kliďas
ordinarily, he … za normálních okolností
I wouldn’t be caught dead there tam bys mě nedostala ani párem volů
he looked a little out of place působil tam trochu nepatřičně
a ratty T-shirt roztrhané tričko
squeeze zmáčknout / stisknout

39. A Cabbie's Story


work the night shift mít noční směnu v práci
partiers účastníci večírku
* honk zatroubit (v autě)
means of transport dopravní prostředek
she's in her eighties je jí přes osmdesát
* pillbox hat elegantní klobouček
* veil závoj
glance krátce se podívat
sheet prostěradlo
knick-knacks serepetičky
utensils kuchyňské potřeby
counter pult, deska
* glassware sklo (výrobky ze skla)
* curb obrubník
rearview mirror zpětné zrcátko
reach over natáhnout se pro něco
route trasa
pull up zastavit (auto)
* ballroom taneční sál
reach into a pocket sáhnout do kapsy
don't charge her for the ride za tu jízdu nemusí platit (nechtějte po ní žádné peníze)
make a living živit se (nějak)
lean forward naklonit se dopředu
give sb a hug obejmout
turn sb down odmítnout
fuss povyk, rozruch
intervene zasáhnout do toho
everything fell into place všechno dokonale vyšlo (zapadlo do sebe)

40. Hey Joe Where You Goin’


* and it wasn't for lack of trying i když snaha byla (nebylo to tím, že bych se nesnažil)
it wasn't in the cards prostě (mně) to nebylo souzeno
I got one shot at it měl jsem jednu šanci
make concessions dělat ústupky
it didn't pan out holt to nedopadlo
you don't have what it takes ty na to prostě nemáš
ultimately v konečném důsledku
it's a little out of my wheelhouse není to úplně moje parketa
adapt přizpůsobit se
adjust upravit, přizpůsobit
regroup otřepat se (a zkusit to znovu)
comfort utěšovat
for my taste na můj vkus
count your blessings uvědom si, v kolika ohledech se máš dobře
* wrist zápěstí
bathtub vana
* bled minulý čas od 'bleed'
I can't get a handle on it mně to furt nějak nejde

41. Pretty in Pink


you're putting me on si děláš prdel, ne?
nothing in particular nic konkrétního
narrow it down zúžit výběr
pantsuit (kalhotový) kostýmek
blouse halenka
slacks volné kalhoty, pláťáky
next to nothing skoro nic
taste(s) vkus
it's a pet peeve of mine tohle mě (a nikoho jiného) hrozně irituje
flashy okázalý, nablýskaný
it's out of place here sem to nezapadá, sem to nepatří
turn sb down odmítnout
let's not be too hasty neuspěchejme to
don't get your hopes up ještě se neraduj / netěš
you really came through for me hrozně jsi mi helfnul (udělal jsi všechno, o co jsem tě prosil)
* I'll be dressed to the nines budu vyfešákovaný (oblečený jako ze žurnálu)
on edge napružený, vycukaný
have sb over mít na návštěvě
I can't make it já bohužel nemůžu přijít
too bad to je škoda / blbé
let's take a raincheck (on it) odložme to na jindy

42. Oh This Wedding


* they got hitched vzali se
right off the bat z fleku / okamžitě
it’s for suckers to je pro hlupáky / naivky
it’s not in the cards for me k tomu nejspíš nedojde (osud tomu nechce)
it’s happening left and right všude kam se podíváš
don’t hold your breath ještě se netěš
them’s the breaks tak to prostě je / s tím nic nenaděláš
I can’t pass up a free meal nenechám si ujít
* you polished off a plate of ... zbaštil / spořádal jsi
* a pony keg štěně (malá bečka piva)
my memories are kind of fuzzy zamlžené vzpomínky / moc si to už nevybavuju
watch out for those na ty si dávej pozor
a slob povaleč
she has a point něco na tom (co říká) je
make it presentable ať to vypadá co k čemu
that’s as close as it gets nic bližšího nenajdeš
I’ll bite the bullet and ... přemůžu se a …
tricky ošemetné / to se nezdá, ale
he comes across as a show off působí jako frajírek
you were stuffing your face cpal ses o sto šest
don’t get wasted neožer se
let’s play it safe zbytečně neriskujme
I think I’ll go with the first one asi nakonec zvolím to první
that sappy corny BS tyhle přiblblé trapné kecy
it rubs me the wrong way nedělá mi to dobře / je mi to nepříjemné
that’s not how I roll to není můj styl
to each his own když ho to baví / každý jsme nějaký
* if that’s how you get your rocks off pokud tě to baví, tak do toho
knock yourself out posluž si / s chutí do toho
don’t go off on a tangent ne abys zase spustil dlouhý monolog
tie it to the bumper přivaž to k nárazníku
* a class-A chump prvotřídní ňouma
what’s the holdup? kde to vázne?
* people are rubbernecking to see lidi se natahují, aby viděli
* I slid into my seat zasunul jsem se na své místo
squeeze in vmáčknout se tam
geezers staří páprdové
man, was I bummed to mě docela naštvalo
you made such a scene udělal jsi hroznou scénu / ztropil povyk
make a graceful exit nenápadně se vypařit
I’ll have to tough it out budu to muset nějak vydržet / přestát
how do you hold it together? jak to, že se nesesypeš / nezhroutíš?
there’s only so much pity I can take od určité chvíle už víc lítosti nepojmu
you were squirming kroutil ses jak had
the guy’s a deadbeat ze všeho se vykroutí / vyhýbá se povinnostem
I filled him in on what ... dal jsem mu všechny potřebné informace
it’s such a waste of an afternoon úplně promarněné odpoledne
let’s make up for it zkusme to dohnat / vynahradit
you had a headstart měl jsi přece náskok
we made short work of it nemazali jsme se s tím / hned jsme to pořešili
she’s hovering near the bar krouží kolem baru
they are shooting the breeze vykecávají / klábosí
I like to talk trash about ... rád pomlouvám
* we were milling around pobíhali jsme tam / popocházeli z místa na místo
about four bottles in poté, co jsme vypili čtyři flašky
* you need to pay your respects musíš přijít pozdravit (ze zdvořilosti)
that’s my signature move tím jsem proslulý (že to tak řeším)
it’s in the trunk je to v kufru auta
the fumes made me woozy z výparů se mi zatočila hlava
he doesn’t give a shit jemu je to úplně u prdele
it’s a reminder not to ... připomíná nám to, že nemáme …
grab the shoes by the laces chyť je za tkaničky
I swung them over my head zamával/zatočil jsem s nimi nad hlavou
he got in my face začal na mě křičet
he’ll tear/rip you a new one zdrbe tě jak malého kluka
it’s not my strong suit to není má silná stránka
he took a swing at me ohnal se po mně
I passed out vytuhl jsem
you gave me a fat lip mám od tebe napuchlý ret
he had the presence of mind to měl dost duchapřítomnosti na to / duchapřítomně
let’s wipe the slate clean smázněme to (a začněme s čistým štítem)
it’s not to be taken lightly nesmí se to brát na lehkou váhu
let’s sleep on it ráno moudřejší večera
add it all up sečti to
you’re not off the hook yet ještě jsi to neodčinil / nejsi z obliga
I’m such a softie jsem hrozná měkota
let’s call it even takže jsme si kvit?

43. How I Worked At Domino’s and Hated It


recover from st probrat se z, vzpamatovat se z
I'm tempted to do it láká mě to (něco udělat)
you're in for a big surprise to se připravte na velké překvápko
you have that going for you to ti dává jistou výhodu
factor st in započítat do toho
outweigh st vyvážit
granted, ... pravda, ... / uznávám, ...
considering vzhledem k tomu
* and upwards a víc
ridiculous neuvěřitelná, šílená (cena, pracovní doba etc.)
tires, brakes pneumatiky, brzdy
* bitch about st nadávat na, stěžovat si
drop st off hodit někam (zavézt a nechat tam)
what does it involve co to obnáší?
they get off on making ujíždí na tom / strašně je baví
blizzard sněhová bouře
cut him some slack nebuď na něho tak přísný
pathetic ubohý, zoufalý
I suck at it mně to vůbec nejde, neumím to
all of that applies to všechno platí
take a day off vem si den volno
make up for st vynahradit, kompenzovat
by far zdaleka (nejhorší)
moron blbec
yammer žvanit
obnoxious nesnesitelný, otravný
drive sb to st dohnat člověka k
jackass pitomec
* crispy křupavý
* crust kůrka, krusta
valid platný
scammer podvodník
I'm grasping at straws chytám se jakékoli naděje, zkouším i nemožné
it came back to bite me in the ass vymstilo se mně to
light up zapálit si
that's out of the question to je zcela vyloučeno
conspiracy spiknutí
wolf st down zhltnout (jídlo)
crappy mizerný
it soon got old brzo se to omrzelo
* digestion trávení
put st off odložit na později
potty breaks přestávky (aby člověk mohl jít na záchod)
perks benefity (zaměstnanecké)
it can be had dá se to pořídit, je to k dispozici
you’ll have to double pracovat dvě šichty za sebou
five days straight pět dnů v řadě, za sebou
* the job is cake ta práce je úplně pohodová
it’s the bottom of the barrel nic horšího už ani neexistuje

44. Up Against Arome


glance krátce se podívat na
sneak in vplížit se někam
watch out dávat si pozor (na něco)
humiliating ponižující
cowardly zbabělý
she hates my guts strašně mě nesnáší
oh well no co už, co nadělám
don't hold your breath ještě se neraduj / netěš
she snapped bouchla, ruply jí nervy
a big shot velké zvíře
order sb around buzerovat, poroučet
bully agresor, kdo šikanuje ostatní
she's got some nerve ta má teda drzost/odvahu
straighten st out udělat pořádek v něčem, vyjasnit
expel vyloučit (ze školy)
offensive urážlivý
* binder pořadač na papíry
we were outnumbered byli v přesile (oproti nám)
it got off to a good start rozjelo se to dobře
awkward nepříjemný, trapný
work st out vyřešit
cafeteria jídelna
I was relieved ulevilo se mi
tell sb off vynadat
face off střetnout se

45. The Girl Who Hits The Lines


paved roads asfaltové silnice
a dirt road polňačka
name-brand clothes značkové oblečení
they’re pretty well-off jsou na tom finančně dobře
it was overwhelming bylo toho na mě nějak moc / nezvládala jsem to
cram it all into the duffel bag všechno to narvi do té sportovní tašky
I don’t want to be pigeonholed nechci, aby si mě zaškatulkovali
right off the bat hned / okamžitě / z fleku
top st up doplnit (kredit, nádrž)
tuition školné
beyond that, we’re on our own ale dál už se musíme postarat sami o sebe
fare jízdné
that’s where we bond tam se sbližujeme
I’m kind of awkward neumím moc konverzovat
a dorm room pokoj na kolejích (vysokoškolských)
my freshman year, I ... v prváku jsem …
* were you within earshot? byla jsi v doslechu?
he has taken to me oblíbil si mě
* on campus v areálu univerzity
she tenses up úplně ztuhne (strachy)
my heart was racing srdce mi bušilo
but over time postupem času ale
* a boarding school internát
clumsy neohrabaný / nešikovný / gramlavý
gracefully elegantně / ladně
chitchat tlachat / vykecávat
slack off flákat se
they chose me over you dali mi přednost před tebou
* a country club (a privately owned club with sporting and social facilities, set in a rural area)
you kicked my butt zametls se mnou

46. I’m a Fruit, Hear Me Roar


not until recently, that is teda aspoň donedávna
seed semínko
sneaky záludný, vyčuraný
I do all the heavy lifting všechno odedřu já (ty jen přicmrdnáváš)
that's where you come in a tam přicházíš na scénu ty (v této situaci tě budeme potřebovat)
just keep from starving dej pozor, abys neumřel hlady
appealing lákavé
plain obyčejný, nijaký
get stuck zaseknout se
as far as food goes / foodwise co se jídla týče
what's in demand po čem je poptávka
* like heaven on a plate chuťová bomba, lahůdka
trick sb oblafnout, převézt
it's on the up and up není v tom žádný podraz, je to úplně na rovinu
it's a win-win situation je to výhodné pro obě strany
we are on board jdeme do toho taky
what's in it for us? co z toho budeme mít my?
no questions asked bez dalšího / nic nemusíš vysvětlovat
chew up and swallow sežvýkat a spolknout
you deserve a break zasloužíš si, aby ti něco vyšlo
* sloth lenochod

47. The Forces of Neat and Messy


pile up nahromadit se, naskládat se
pattern vzor (stále se opakující)
nag rýpat do někoho, sekýrovat
* splayed rozevřený
neat úhledný, uspořádaný
wobbly nestabilní, rozviklaný
* teeter kymácet se
* stack stoh
* scrub drhnout
* loafers polobotky
sleeve rukáv
get sb back oplatit, vrátit, pomstít se
clash over st střetnout se (kvůli)
anal(-retentive) puntičkářský, pedantský
* deliberately úmyslně, záměrně
container nádoba
* knock sb down a notch srazit o stupínek níž
I'm run off my feet taktak se držím na nohou, jsem utahaný
something's gotta give něco se musí změnit, takhle to dál nejde
* rise to the occasion úspěšně se zhostit úkolu
* pit jáma
meet halfway najít kompromisní řešení
it beats fighting pořád lepší než se hádat/rvát
* rib sb popichovat, dobírat si
that's my coping strategy / mechanism tak já se s podobnými krizemi psychicky vyrovnávám
go a long way towards st napomoct k něčemu
work past a problem překonat krizovou situaci
he can't take a joke je hrozně urážlivý
* neatnik a neat person (po vzoru 'beatnik')
* scoop nabrat (do náruče, na lžíci)
toss hodit
she was beside herself byla vzteky bez sebe
slob povaleč, flákač, lajdák
loosen up uvolnit se
neat freak extrémně pořádkumilovný člověk
they resent it není jim to po chuti, dívají se na to skrze prsty
snarky comments štiplavé (ironické) poznámky
let’s put it to the test ozkoušejme to (jestli to opravdu funguje)
* gripe stěžovat si
give it a shot zkusit to, dát tomu šanci
there’s something to be said for má to své výhody / něco do sebe
it's a whole different ballgame to je jiná liga
and I snapped bouchly mi saze / už jsem se neovládl
mature vyzrálý
fret nervovat se, dělat si starosti kvůli
* claim st zde: zabrat si, nárokovat si
this is off-limits sem nikdo nesmí
stock up on st nakoupit do zásoby, vyzásobit se
utensils kuchyňské náčiní
stand your ground stůj si za svým
100 square foot cca 10 m2
workout gear výbava na posilování
he confronted her šel si to s ní vyříkat
loft / attic podkroví
put it in the hamper hoď to do špiny
she called my bluff prokoukla mě, odhalila můj podvod
it’s a game of chicken kdo cukne první / kdo to nevydrží
I blinked first cuknul jsem jako první
mock sb vysmívat se

48. Mothers' Little Helpers


sew šít
she can't cook to save her life ta nic neuvaří, ani kdybys ji zabil
you're a lifesaver ty jsi záchrana
I have a lot on my plate mám toho teď hrozně moc (práce, povinností)
* inadequate nepostačující
cram nacpat
it messes with your head udělá ti to binec v hlavě, rozhodí tě to
attention deficit disorder (ADD) porucha soustředění
it perks you up nakopne tě to, povzbudí
it hit the spot bodlo to (bylo to přesně to, co jsem potřeboval)
* chug hodit do sebe (pití)
for me, anyway minimálně pro mě
give it a shot zkusit to (co to udělá)
babble plácat nesmysly
go overboard přepísknout to

49. People vs Subway Fare


fare jízdné
snap bouchnout (vzteky)
* gallon 3,8 litru
bust one's ass dřít, makat
dead-end job zaměstnání bez možnosti postupu
10-story desetipodlažní
regular obyčejný
it's a joke to je směšné
as it is za současného stavu
smug samolibý
the nerve drzost
at the very least když už nic jiného, přinejmenším
so far zatím, doteď
vague nejasné, nekonkrétní
she's hurting ona trpí
I don't give a damn about st to je mně úplně ukradené
we could use some money nějaké prachy by se nám hodily
law-abiding citizen zákonadbalý občan
I have nothing to show for it a nic z toho nemám / a výsledek veškerý žádný
brag chvástat se
mansion velký rodinný dům, palác
easy, my ass snadné, no to určitě (iron.) / prd snadné
give me some credit ty si snad myslíš, že jsem úplně blbý
screw sb over někoho ošidit
the very (same) people přesně ti lidé

50. The Big Audrey Blow-Off


move the goalposts změnit pravidla uprostřed hry
we didn’t get the memo k nám se to nějak nedoneslo
I can’t seem to ... nějak se mi pořád nedaří...
how do I get through to him? jak dosáhnu toho, aby mně naslouchal?
we are grasping at straws nevíme kudy kam / meleme z posledního
that really drove it home for me tehdy mi došlo, jak důležité to je
instant chemistry okamžitá vzájemná přitažlivost
tipsy přiopilý
strike up a conversation začít konverzovat
it was a bit out of character for you to mi k tobě nesedělo (to chování)
it puts me off odradí mě to / znechutí mě to
cut your losses zabal to, to už se nezvetí
* indifferent netečný, lhostejný
what gives? co to má znamenat?
put in a (good) word for sb přimluvit se za někoho
you didn’t give me the time of day úplně jsi mě odbyla
* enlighten poučit, informovat
pal kámo
you’re toast je s tebou ámen / je po tobě jak po žabě
tricky ošemetné (ne až tak jednoduché, jak by se zdálo)
he got you beat má tě na lopatě
I’ll win, hands down snadno vyhraju / levou zadní
fuzzy nejasný, rozmazaný
* home in on zaměřit se na něco
* a double for sb dvojník (něčí)
stroll procházet se (pomalu)
a bimbo hloupá blondýna
blow sb off odbýt někoho
* drape st pověsit na (přehodit přes)
classy na úrovni (zde iron.)
considerate ohleduplný
give sb the cold shoulder někoho cíleně ignorovat
I can't tell her from her sister pletu si ji s její sestrou, nepoznám je od sebe
* bow out odejít, stáhnout se
have sb mixed up with sb plést si dva lidi
wear off přestat působit, odeznít

51. Dirty Old Van


remodel a house renovovat
* haul tahat, vláčet
supplies zásoby, potřeby
* odd things všelijaké drobnosti
* Chevy Chevrolet
* STD sexually transmitted disease
coincidence shoda náhod
(not) until weeks in až několik týdnů po spuštění/rozjetí
it met our needs splnilo to naše potřeby
here's how it went down proběhlo to následovně
it went on the market začalo se prodávat, šlo do prodeje
shady nedůvěryhodný
* crystal meth metamfetamin, pervitin
tension napětí
crappy mizerný
* the hood the neighborhood
* meth-heads závisláci na pervitinu
* on the lam na útěku (z vězení)
fill in for sb zaskočit za někoho
he's bad news z toho člověka nic dobrého nekouká, na něj bych si dával pozor
the cat's out of the bag už se to proláklo, už se to všeobecně ví
reveal odhalit
way to cheer me up tos mě teda povzbudila (iron.)
stunned ohromený
realtor realitní makléř
he conveniently left it out tuhle informaci vynechal, páč se mu nehodila do krámu
you were relieved ulevilo se vám
* ungodly hours nelidský čas
chances are, ... je velmi pravděpodobné, že
bond pouto
ice-breaker něco, co prolomí ledy (komunikační)
it got sold for scrap prodali to do šrotu

52. A Mexican Stand-Off


the other day onehdá, nedávno
assume předpokládat
I can make myself understood in Spanish španělsky se domluvím
sponge houba (která saje)
doubt pochybovat
flatter lichotit
annoy otravovat
it applies to me too pro mě to platí taky
you’re painting with a broad brush moc to paušalizuješ / to je přílišná generalizace
she doesn't get out a lot ona (ven) moc nevychází
from the get-go od prvopočátku
the penny dropped docvaklo (mu) to
I have someone over mám někoho na návštěvě

53. Have No Car, Will Not Travel


the permit expired povolenka vypršela
I have errands to run mám ještě nějaké zařizování
step up to the plate vzít to na sebe / přistoupit k tomu zodpovědně
not in so many words přímo takhle to neřekla
we washed our hands of her umyli jsme si nad ní ruce (už nic do činění)
this is on you tohle je tvůj problém
you couldn’t be bothered to nedal sis ani tu práci / vykašlal ses na to
* a handful of times párkrát
…, you name it …, všechno možné
that’s not what I signed up for tohle jsme si teda nedomluvili
sigh vzdychat / povzdychnout si
you’re distracting me rozptyluješ mě / kvůli tobě se nemůžu soustředit
it happened throughout dělo se to po celou dobu
that’s the least of my concerns to je to poslední co řeším
cut him loose pusť ho k vodě / zbav se ho

54. And That’s How I Plan On Leaving


* I’m stocking produce skládám do regálů zeleninu a ovoce
he has a knack for numbers s čísly on to umí / má na to talent
then you two came along pak jste (ne scénu) přišly vy dvě
that’s his sweet spot tam se cítí úplně nejlíp
we stick around nikam neodcházíme
he has our back na něj se vždycky můžeme spolehnout
you’ve been burned before už jste se někdy spálili
* I pushed in all my chips šel jsem do toho naplno
he’s 82, for crying out loud kristepane, vždyť je mu 82

55. The Hardest Sell Of All


it works miracles má zázračné účinky
ok, shoot tak jo, ptej se / vykládej
flip (a house) koupit a obratem prodat
with the economy being what it is... v téhle době (krize)
property nemovitosti
* bachelor pad bejvák pro svobodné muže
* wet bar domácí bar (včetně dřezu)
that's a deal-breaker přes to vlak nejede, tohle je zásadní podmínka
take it off my hands zbav mě toho
* open house den otevřených dveří
I'll pass díky, ale do toho nejdu
400 pounds cca 180 kg
gross odporný, nechutný
I'm grasping at straws já už nevím kudy kam, jsem zoufalý
* vote of confidence projev důvěry
don't leave me hanging nenapínej mě
I'm in a tough spot jsem v prekérní situaci
crummy mizerný, druhořadý
schmuck ťulpas, hlupáček
scam sb ošulit, podvést
it's a con je to podfuk, chtějí nás obrat
I'll treat you to dinner pozvu tě na večeři (a platím)
it did the trick to zabralo, zafungovalo to
meet sb halfway najít kompromis
my gut tells me... instinktivně tuším, že / něco mi říká, že
don't push it brzdi, to by stačilo

56. Give Me A Go-Getter At 13


junk mail nevyžádaná pošta
spill out zde: vysypat se
buried zde: zahrabaný
leaflet leták
thrilled nadšený
envious závistivý
heap hromada
I put my foot down dupnul jsem si (a něco prosadil/zakázal)
it's one too many jeden přebývá
you are pushing your luck ty si koleduješ / trochu brzdi
filthy špinavý
cash in on st zbohatnout na, nahrabat si na něčem
glued to st přilepený k
baking tray plech na pečení
hilarious k popukání
discourage odradit
stack shelves skládat zboží do regálů
mop the floor utírat podlahu
work ethic pracovní morálka
sink dřez
pass st up nechat si něco ujít (schválně)
bargain skvělá cena
* intend zamýšlet
* land a job získat zaměstnání
moneywise po finanční stránce, z hlediska peněz
achievement úspěch (čeho člověk dosáhl)

57. There Should Be Blood


* blood drive (akce) dobrovolné dárcovství krve
* or me, for that matter a ostatně ani já
I'm a little woozy jsem trochu zmátořený, motám se
pass out vytuhnout, ztratit vědomí
heck/hell, I don't even... vždyť já ani...
freebie něco zdarma
voucher kupón
suck it up nestěžovat si, zatnout zuby a ...
* you're down a pint of blood ubylo ti půl litru krve
nod pokývnout hlavou
workout cvičení (posilování)
row zde: veslovat
ass zde: hlupák
I was tempted to byl jsem v pokušení / lákalo mě to
make out muchlovat se
it occurred to me that napadlo mě, že
I messed up to jsem podělal / udělal jsem chybu
treat yourself to st dopřát si něco
* big-ass velikánský
dread st děsit se něčeho
take it with a grain of salt ber to s rezervou
* I ran myself ragged úplně jsem se zničil / utahal
reconsider st ještě jednou zvážit, přehodnotit

58. A Very Very Very Fine House


on the heavy side spíš z těch těžších
great bargains skvělé ceny, věci za výhodné ceny
I'm looking to sell snažím se prodat
* cut-throat market vražedná, tvrdá konkurence
he did a sloppy job odflákl to
ultimately v konečném důsledku
remodel přestavět dům, předělat
we went nuts rozjeli jsme to ve velkém stylu
I got bitten by the travel bug popadla mě touha cestovat
subscribe to st hlásit se k (názoru)
laundry list dlouhatánský seznam
that said, ... ale zároveň platí, že
bring out the big guns nasadit těžké zbraně
* get a glimpse of st koutkem oka zahlédnout
* lopsided nevyrovnaný
* warped zakřivené, pokřivené
* peeling paint odlupující se barva
watch out for st dávat (si) pozor na
flip st zde: koupit a obratem prodat
cluttered up zapráskané, plné nepotřebných věcí
mold plíseň
polish st leštit
greedy chamtivý
* swoop in slétnout se na
we took a page out of their playbook nechali jsme se inspirovat
be emotionally attached to st mít k něčemu citový vztah
landscaping zahradní architektura
shrub keř
* trim st osekat, okrájet
* debris trosky, sutiny
tackle a problem opřít se do problému
make up your mind rozhodni se (napevno)
spook sb vylekat
run for the hills vzít nohy na ramena / utéct co nejdál
quirks úchylky, zvláštní rysy povahy
they are bound to notice nemůžou si toho nevšimnout
* gutters rýna / okap
* shingles šindel (na střechu)
that's a deal-breaker přes to vlak nejede (s takovou podmínkou bych souhlasit nemohl)
* a new coat of paint nový nátěr
overwhelming nad něčí síly, těžko zvládnutelný
you are out of your depth nezvládáš to / nestíháš

59. Roommate From Hell


they walk (all) over you mávají s tebou / dělají si z tebe rohožku
sweatpants tepláky
shrug pokrčit rameny
that comes with the territory of being ... to patří k tomu / bez toho to nejde
technically ono to v podstatě vlastně je
he’s not above stealing sníží se i k tomu
my personal belongings osobní věci
* provided (we let him use it) za předpokladu, že
you have to speak up musíš se ozvat (proti tomu)
she’s pretty outspoken je to pěkná držka
we’re not getting through to him vůbec nás neposlouchá
I’m stuck with you zůstal jsi mi na krku
what a pushover on si nechá všechno líbit
reconsider přehodnotit / znovu zvážit

60. Who’s Random Guy?


a steering wheel volant
what gives? co to má znamenat? / co se to děje?
I’m on the road jsem na cestách
wow, some attitude to je teda přístup, ti řeknu
it’s my ass on the line já tím hrozně riskuju
run it by me first nejdřív si to nechej odsouhlasit ode mě
she okayed it schválila to
you’re out of the loop k tobě se žádné informace nedostávají
we made him up vymysleli jsme si ho (on neexistuje)
let’s touch base tomorrow tak si zítra dáme vědět
it affects our mental health ovlivňuje to / má to vliv na
I was hooked chytlo mě to
we’re in too deep now už z toho nejde vycouvat
you should see it through dotáhnout to do konce
don’t let on how ... nesmíš dát najevo jak …
where the rubber meets the road tam se to láme
she took the lead ujala se toho
it’s kind of breezy pofukuje tu
* he chimed in with ... vložil se do toho / skočil do řeči / dodal
* it blew the case wide open rázem to všechno osvětlilo
she’s not a happy camper je přinasraná

61. Rusty Old German


be worked up about st být rozčilený kvůli
I sucked byl jsem úplně hrozný (nešlo mi to)
trainwreck zde: katastrofa
he overreacted reagoval přehnaně (nic tak hrozného to nebylo)
they were rattled vyvedlo je to z míry
make oneself understood dorozumět se, domluvit se (cizím jazykem)
I'm rusty vypadl jsem z toho, už jsem to dlouho nedělal
fall back on st mít něco v záloze
express vyjádřit
pass for a native speaker vydávat se za rodilého mluvčího
* she got all down on herself byla ze sebe hrozně zdrblá
study one's head off drtit se (pilně se učit)
what do I have to show for it? a co z toho všeho mám? a výsledek veškerý žádný
for what it's worth, ... je to jenom můj názor, ale ...
slip away odplout, vymizet
brush up on st oprášit si znalosti
no offense, but... neber si to zle, ale ...
knock yourself out klidně / posluž si / do toho
stick around nikam neodcházejte
* don't let the door hit you on the way out a ted už běž, zavři dveře z druhé strany

62. Sorry, Mom


I’d bring them over vždycky jsem je vzala k nám domů
you’re being disrespectful towards us neuctivá / urážlivá
that’s very mean-spirited zlomyslné / malicherné
you need to make amends musíš to nějak odčinit
I didn’t know any better neměla jsem na to ještě rozum

63. We Need To Talk About Kyle


I’m getting treated for it léčím se z toho
in your junior year of high school v třeťáku jsi …
it’s not uncommon je to poměrně běžné / nic výjimečného
she aced the test napsala to na jedničku
a straight-A student jedničkářka
they vouched for me zaručili se za mě
I smell a rat tady něco nehraje
there’s something fishy about it něco na tom nehraje
it doesn’t match what we’re looking for neladí to s / neodpovídá to
you will be blackballed vyčlení tě ze slušné společnosti / budou tě ostrakizovat
for what it’s worth je to jen můj názor, ale
we’ll get to the bottom of it přijdeme tomu na kloub
there’s no one-size-fits-all version žádná univerzální verze není
we are being sidelined odstavují nás na vedlejší kolej
get your foot in the door musíš se tam nějak uchytit
I can’t catch a break nic mi nevychází
he ended up suing us dopadlo to tak, že nás zažaloval
the jury is out ještě není jasno / to se ještě nerozhodlo
we are having second thoughts začínáme o tom mít určité pochyby / přehodnocujeme to

64. Boy Meets Girl


they are goofing around jenom tak blbnou
you could tell that ... šlo poznat, že
all these redheads všichni tihle zrzci
* a basketball hoop basketbalový koš
it takes dedication and drive chce to zápal a odhodlání
he’s weeding our yard plevelí nám zahradu
go walk the dog běž vyvenčit psa
who trims the hedge? kdo stříhá živý plot?
a go-getter ambiciózní člověk
I have a soft spot for them pro ně mám slabost
he had a major crush on me byl do mě šíleně zabouchnutý
it gives you a warm glow inside člověka to zahřeje u srdce
it melted my heart dojetím jsem se málem rozplakal
she’s blushing červená se (studem)
by cracking jokes vtipkováním
I have a lot on my plate mám toho teď nějak moc / nestíhám
it totally slipped my mind úplně mi to vypadlo z hlavy
a tux (tuxedo) smoking (oblečení)
I did a double take myslel jsem, že mě šálí zrak
* is this your prom dress? tohle jsou šaty na závěrečnou?
we’re just taking it all in sledujeme to (a vstřebáváme dojmy)
* he’s beaming září (nadšením)
you teared up vhrkly ti slzy do očí / málem ses rozplakala
it made my day udělalo mi to ohromnou radost
I get choked up byla jsem z toho úplně dojatá / knedlík v krku
we have a confession to make k něčemu se vám musíme přiznat
we keep tabs on them zdálky to celé sledujeme
I’m rooting for them fandím jim
what life has in store for us co pro nás život/osud přichystal
… and came out the other end a přežil to
you could use some of that to by se ti hodilo

65. Mold


you could do a lot worse than ... to je ještě relativně dobré
it blows people’s minds lidi jsou z toho paf / nadšení
* he blew his brains out prostřelil si hlavu
people associate it with lidi si to spojují s
you neglected us zanedbávala jsi nás
it’s not properly maintained řádně se to neudržuje
* a petri dish Petriho miska
let’s take a poll pojďme hlasovat
show of hands, ... takže zvedněte ruku kdo …
it’s touch and go bylo to tak tak / stačilo málo a byl konec
it fell by the wayside neujalo se to / zapadlo to
they had her go out řekli jí, ať jde
* a cantaloupe ananasový meloun
* scrape it off seškrábni to
it’s not very flattering není to moc lichotivé
where’s the pantry? kde máte spíž?
gross nechutné / odporné
it was a godsend dar shůry / to nám sám pámbů seslal
conquer dobýt (území)
it was a big blow byla to pro nás rána
count your blessings buď rád, že jsi rád / uvědom si, jak dobře se máš
we got a lucky break poštěstilo se nám / usmálo se na nás štěstí
a motormouth ukecaný člověk
it held us up zdrželo nás to
if it hadn’t been for them nebýt jich / kdyby nebylo jich
what’s the takeaway? co si z toho máme odnést? / ponaučení
she’s talking my ear off mele a mele a mele (už mi z toho jde hlava kolem)
a cashier pokladní
they are taking their sweet time dávají si teda načas / moc teda nepospíchají

66. Sweet Home Indiana


a convenience store večerka (obchod)
I was at the end of my rope byl jsem u konce se silami / už jsem nemohla dál
a liquor store obchod s lihovinami
the laws vary zákony se (stát od státu) liší
* let’s dig into the fine print pojďme se ponořit do detailů toho zákona
it’s kind of sneaky je to vychcané / vychytralé
namely konkrétně
you get carded all the time pořád musíš ukazovat občanku
* ring them up sečti jim to (ať můžou zaplatit)
that’s a no-no to se nedělá / nesmí
it’ll open up a whole can of worms to povede ke spoustě dalších problémů
it doesn’t meet the requirements nesplňuje to požadavky
it’s too much hassle je to moc velká otrava
there’s a loophole je tam jedna mezírka/skulina v zákoně
we’ll fight it tooth and nail budeme proti tomu bojovat seč nám budou síly stačit
* he makes a mockery of ... znevažuje
the gist of it jádro / hlavní myšlenka
a folding chair skládací židle
tricky ošemetné
* the intent of the law smysl toho zákona
it gets misinterpreted a lot lidi si to špatně vykládají
* for his part, Jay ... Jay sám …
it’s a little outdated je to trochu zastaralé
you’re fighting a losing battle tohle nemůžeš vyhrát / snažíš se zbytečně
they expect us to cave in čekají, že ustoupíme / podvolíme se
she’ll throw in the towel zabalí to / vzdá to
* get ready to cry uncle připrav se, že budeš prosit o slitování
he’ll never admit defeat nikdy nepřizná porážku
you’d think that ... jeden by si řekl, že … / člověk by čekal, že …
and that’s that a tím to hasne
but that wasn’t the case nebylo tomu tak
it did away with one problem jeden problém to odstranilo
* unintended consequences nezamýšlené důsledky
it put a dent in our bottom line udělalo nám to vítr ve financích
we were blindsided zaskočilo nás to

67. Desperado


you’re my soulmate spřízněná duše
* we parted ways naše cesty se rozdělily
we did a bunch of dry runs párkrát jsme to zkusili nanečisto
you have it down máš to dokonale zmáknuté
we all sang along zpívali jsme to s nimi
a blank stare prázdný pohled / tupý pohled
* I cleared my throat odkašlala jsem si
* you raised your eybrows zvedls obočí / významně ses podíval
* everyone’s puzzled nikdo nechápe / všichni jsou zmatení
we shrugged it off přešli jsme to (mlčením)
it’s just one of those days prostě den blbec
* the song didn’t resonate nějak to lidi nechytlo
* an encore přídavek
* the reception was chilly přijetí nebylo moc vřelé
you’re flustered / rattled rozhozený / otřesený / vyvedený z míry
considering that ... vzhledem k tomu, že …
you came to your senses dostals rozum
we messed up to jsme podělali
that’s a relief to se (nám) ulevilo
it touched a nerve with me zasáhlo na citlivém místě
you can’t get any more romantic than that nic romantičtějšího už ani nemůže být

68. College-Me-Not


you’re not cut out for college na to nejsi stavěná / dělaný
the first time around poprvé
* she’s academically-challenged studium jí moc nejde
dig deep pořádně se do toho ponořit / zabrat
you have to really apply yourself musíš ze sebe dostat maximum
let’s put a pin in that dejme stopku / zarazme to

69. Oh Albuquerque


you supported us živila jsi nás
I bought it sight unseen kupoval jsem to jako zajíce v pytli
she did it on a lark z hecu / jen tak / že ji to napadlo
or ever, for that matter a ostatně ani nikdy jindy
* drive stick jezdit na manuál
* he can’t hold down a job neudrží si práci
she works at a diner pracuje v bufetu
decent money solidní plat
he throws hissy fits dostává hysterické záchvaty
gaslighting (forma psychické manipulace)
you put up with it snášela jsi to / trpěla jsi to
she is in denial nechce o tom vědět / dělá, že to neexistuje
it’s a toxic relationship hrozně nezdravý vztah
talk some sense into her promluv jí do duše / přiveď ji k rozumu
she casually mentioned mezi řečí zmínila
give the guy a break pořád ho nekritizujte
boys will be boys to jsou prostě chlapi
ride it out nějak to přečkat / vydržet
I waited tables dělala jsem servírku
outgoing společenští
fatigue únava
it kept me up all night nemohla jsem kvůli tomu spát
what are these charges? tyhle poplatky
you eavesdropped on our calls odposlouchával jsi
suspicious podezíravý
inappropriate nepatřičné
we drifted apart odcizili jsme se
you’ll come to your senses dostaneš rozum
he walked out on us odešel od nás
to my credit, I never ... ale musíš uznat, že jsem aspoň …
I’ll sweeten the pot by … nalákám vás tím, že …
(we broke up) for good napořád / nadobro
you and I got high zhulili jsme se
if someone gets stabbed pokud někoho pobodají
* they released him on bail propustili jej na kauci
wounds rány (zranění)
on the surface na povrchu
you’re such a klutz hrozné nemehlo / nešika
sigh povzdechnout si
* a dustpan lopatka na smetí

70. October 31, 1996, Cambridge


* dogged vytrvalý / zarputilý
* stagger vrávorat
* indescribable nepopsatelný
* we tipped it in the garden vyklopili jsme to na zahradě
* a saucepan hrnec
* trample pošlapat
* plaster omítka
* shovelfuls of rubble plné lopaty suti
* pressing social engagements neodkladné společenské závazky
* throughout the proceedings po celou dobu toho procesu
shovel it házet lopatou
heavy-duty bags festovní (pevné) pytle
a town dump městská skládka
empty them vyprázdnit je
ablutions očista / ranní hygiena
* shift posun
* a humble and lowly job skromná a podřadná práce
* clerical work úřednická práce
* a (wheel)barrow (kolečko) trakař
* numerous suppliers četní dodavatelé
* they clamour to be paid halasně se dožadují výplaty
* shortly vbrzku
* we were made redundant byli jsme propuštěni
* beadily pichlavě (pozorovat)
* wicked zlý
* a bonfire vatra / velký oheň
* an effigy podobizna
* alas bohužel
* daffodil bulbs cibulky narcisů
a milestone milník
* beleaguered pod stálým tlakem
preoccupied with zaneprázdněn
* sordid hnusné
* rousing speeches vzletné projevy
* solicit donations shánět dary
* harrowed with sorrow sužováni zármutkem
* he beseeched us úpěnlivě nás prosil
* oppressors utlačovatelé
the merits of the two systems výhody obou systémů
* a truth-seeker hledač pravdy
* we yearned for freedom toužili jsme po svobodě
it was gospel to us bylo to pro nás slovo boží
* an ogre lidožrout
* a sorry story žalostný příběh
* show trials vykonstruované soudní procesy
* they’ll rejoice at it budou se z toho radovat
* we wept žalostně jsme plakali
you never wavered nikdy jsi nezaváhala
* TB tuberkulóza
get a foothold získat oporu / záchytný bod
* elderly starší
* unintelligible nesrozumitelné
I was appalled at how byla jsem zděšena tím, jak
* it needs cleansing je třeba očistit
* they were in bondage byli v otroctví
* tainted poskvrněné
* cockroaches are swarming švábi se hemží